POLITISK PROGRAM - C.H. RØRBECK – KORT VERSION

EN ANDEN HISTORIE – EN ANDEN VISION

 • Reduktion af huslejerne til 1/3 af det nuværende niveau
  Huslejerne i de større byer er steget med 5 gange pristallet siden 1980

  Reduktion af huslejerne til 1/3 af det nuværende niveau. Huslejerne i de større byer er steget med 5 gange pristallet siden 1980 – altså 5 gange mere end alt andet. Reduktion af erhvervshuslejerne til det halve. De er steget med 2 gange pristallet siden 1987 – og det har ført til butiksdød, væsentlig højere varepriser og arbejdsløshed. Danmark ligger på dagligvarer 50% over Tyskland – dette er en del af forklaringen.

 • Tilbagerulning af terrorpakkerne og ophør af den totale overvågning af befolkningen
  Terrorpakkerne udgør samlet set en ufattelig grov krænkelse af vores forfatning

  Tilbagerulning af terrorpakkerne og ophør af den totale overvågning af befolkningen. Jeg kender ikke en eneste jurist, der på tomandshånd vil benægte, at terrorpakkerne samlet set udgør en ufattelig grov krænkelse af vores forfatning, først og fremmest Grundlovens § 72. (Hjemmets ukrænkelighed og meddelelseshemmeligheden.) 16 år med terrorpakkerne har vist, at terrortruslen er imaginær, fup og svindel, og at bestemmelserne i terrorpakkerne misbruges til alle mulig andre formål. Da en indførelse af censur (”fake-news”- lov) er nært forestående, fremstår overvågningen som totalt ondartet.

 • Ekspropriering af banksektoren
  Banksektoren er styret af kriminelle

  Ekspropriering af banksektoren. Banksektoren er styret af kriminelle, og har gennem en lovgivning, designet til formålet af købte politikere, suget en større og større del af danskernes rådighedsbeløb til sig – ved at låne penge ud, der ikke findes andre steder end i bankernes computere. Med de stærkt voksende boligudgifter, er lånebehovet steget absurd meget. Staten bør drive bankerne – og alle låneprodukter bør være totalt simple, gennemskuelige og sammenlignelige. Realkredit skal genetableres som debitorforeninger. Låntager skal kun hæfte med pantet – altså den belånte ejendom. Personlig hæftelse afskaffes.

 • Genetablering af VELFÆRDSSAMFUNDET
  Indførelse af borgerløn

  Genetablering af VELFÆRDSSAMFUNDET – indførelse af borgerløn. Politikerne ynder at sige, at socialsektoren står for halvdelen af statsbudgettet. I virkeligheden er det kun en beskeden del af udgifterne i den sociale sektor, der går til overførselsindkomster – det er nok ca. halvdelen, der er direkte udgifter til overførselsindkomster, mens den anden halvdel går til administration, (værdiløs) konsulentbistand for milliarder og direkte erhvervsstøtte gennem de forskellige beskæftigelsesordninger, hvor SKATTEYDERNE betaler lønningerne i højt profitable virksomheder. Afskaf hele den sociale sektor og udbetal nettobeløbene til syge, arbejdsløse og handicappede UDEN VRØVL – så kan vi spare 1/4 i skat!!

 • Totalt stop for alle privatiseringer
  Generhvervelse af privatiserede virksomheder.

  Totalt stop for alle privatiseringer – generhvervelse af privatiserede virksomheder. Alle privatiseringer har – STIK imod hvad man stillede befolkningen i udsigt – kostet forbrugerne dyrt. Begrundelsen for at privatisere var, at alt skulle blive BILLIGERE, fordi privatkapitalisme er meget mere effektiv og der ville blive skabt KONKURRENCE, som skulle bringe priserne NED. Det modsatte er sket. Prisen på el er steget 5 gange hurtigere end pristallet siden 1998, og offentlig transport formentlig 4. Vi har i realiteten foræret vores fælles ejendom til udenlandske rovkapitalister.

 • Skærpelse af monopol- og konkurrencelovgivningen
  Tilførsel af betydelige ressourcer til de myndigheder, der skal håndhæve den

  Skærpelse af monopol- og konkurrencelovgivningen og tilførsel af betydelige ressourcer til de myndigheder, der skal håndhæve den. Forbud mod mængderabatter, undtagen til detailkunder.

 • Ekspropriering af medicinalindustrien
  Man skal ikke kunne spekulere i sygdom

  Ekspropriering af medicinalindustrien. Som påpeget af professor Gøtzsche, er hele branchen kriminel. En enkelt amerikansk CEO kom for skade at sige, at hans opgave IKKE var at helbrede folk, men at tjene penge til aktionærerne. Medicin designes på en måde, der skaber bivirkninger, som kræver mere medicin. Industrien køber læger, køber politikere til f.eks. at vedtage (EU) et forbud mod alternativ medicin, der dokumenterbart virker, og køber forskere til at forfalske forskningsresultater. MAN SKAL IKKE KUNNE SPEKULERE I SYGDOM.

 • Djøf'erne ud af sundhedssektoren
  Magten tilbage til overlægerne

  Djøf'erne ud af sundhedssektoren. Magten tilbage til overlægerne. Der er eksempler på, at afdelinger, hvor der kun har været fagfolk, er blevet fyldt op med lige så mange Djøffere, der intet fornuftigt foretager sig. Kvaliteten af ”sundhedsydelserne” (som man kalder dem, fordi hele sprogbrugen i det offentlige inkl. sygehusvæsenet er hentet fra CBS) er faldet katastrofalt. I 1970'erne havde vi formentlig et af verdens bedste sundhedssystemer. Nu ligger vi og roder på WHO's liste som nummer 34 – efter lande som Marokko, Saudi-Arabien, Chile, Grækenland, Cypern og Colombia!

 • Ny patentlovgivning
  Der forhindrer blokering af patenter

  En ny patentlovgivning, der forhindrer blokering af patenter – hvis et patent ikke udnyttes af indehaveren, skal andre kunne benytte det, mod betaling af royalty.

 • Ophør af dansk deltagelse i krigsførelse
  Dansk forsvar skal atter organiseres som et territorialforsvar

  Omgående ophør af dansk deltagelse i krigsførelse på fremmed grund. Danmarks aktivistiske udenrigspolitik er en skamplet på vores fædreland og betegner et brud med mere end 100 års neutralitetspolitik. Danmark har på falsk grundlag deltaget i USA's krigsforbrydelser over store dele af Jorden – i modstrid med Danmarks interesser, hvis man ska tro den rapport, regeringen selv har bestilt, om Danmarks deltagelse i invasionen af Irak. Det danske forsvar skal atter organiseres som et territorialforsvar.

 • Omlægning og forenkling af skattesystemet
  Virksomhedernes bidrag skal forøges

  Omlægning og forenkling af skattesystemet. Virksomhederne bidrager nu med 5% af statsbudgettet. Dette tal skal hæves til 25%. Provenuet skal benyttes til at hæve den skattefrie bundgrænse. Kapitalskat skal genindføres, både for individer og selskaber, for formuer over 50 millioner. Skatteunddragelse i stor stil skal straffes hårdere. Ligesom i USA, skal man ikke kunne unddrage sig skattepligt i Danmark ved at flytte til udlandet. Flytning af virksomheder til udlandet skal godkendes af staten. Virksomheder, der flytter produktionen hjem til Danmark, skal begunstiges. Ejendomsskatten skal afskaffes samtidig med fradraget for renter af gæld. Momsen skal erstattes af en 10%'s salgsskat i detailledet. Denne skal betales af alle, der ikke køber varer til videresalg. Moms/salgsskat af arbejde afskaffes.

 • Effektiv skattekontrol
  Slå hårdt ned på svindel og retsstridig virksomhed

  Effektiv skattekontrol. En stor del af de Djøffere, der frigøres fra social- og sundhedssektoren, vil kunne beskæftiges ved en effektiv skattekontrol og kontrol af erhvervslivet i øvrigt. Der skal slås hårdt ned på svindel og retsstridig virksomhed. Forbrugerombudsmands-institutionen skal styrkes, så alle klager kan behandles.

 • Reform af retssystemet
  Skal under offentlighedens kontrol.

  Reform af retssystemet. Retssystemet, der reelt er uden kontrol, og som er gennemsyret af korruption og retsstridige afgørelser, skal omlægges totalt og føres ind under offentlighedens kontrol. Dette skal bl.a. ske ved, at dommere og offentlige anklagere skal vælges ved kommunal- og folketingsvalg og ikke nødvendigvis blandt jurister. Politi og anklagemyndighed skal skilles ad. Dommere må ikke have bijobs.

 • Stop for det offentliges brug af konsulenter
  Konsulentbistand er en sæbebobleindustri

  Totalt stop for det offentliges brug af konsulenter. I forbindelse med en svindelsag, der er behandlet indgående i dagspressen, hvor en ledende medarbejder i Rigspolitiet havde købt konsulentbistand for 40 millioner fra en veninde, uden at denne bistand på nogen måde kunne vurderes, idet der ikke forelå konsulentrapporter, kom det frem, at Rigspolitiet de sidste 3 år har brugt 10,3 milliarder på konsulentbistand. Sammenholdt med Rigspolitiets årsbudget på 9,8 milliarder, fremstår dette tal som totalt forrykt og vækker berettiget mistanke om en betydeligt mere omfattende korruption. Hvis de offentlige institutioners ledere ikke kan finde ud af at drive deres institution, må de erstattes af nogen, der kan. Konsulentbistand er en sæbebobleindustri.

 • Ytringsfriheden er ikke til diskussion
  Jeg vil kæmpe mod ”Påvirkningsloven”

  Ytringsfriheden er ikke til diskussion! Jeg vil med alle til rådighed stående midler kæmpe mod ”Påvirkningsloven”. Den er i åbenlys strid med Grundloven - § 71 og 77 samt de internationale traktater, der er en del af Grundloven – FN's Menneskerettighedscharters artikel 19 og De Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10. Loven kan – ifølge sin ordlyd – anvendes til at straffe enhver dissens og uenighed med regeringen. Formålet kan kun være total politisk ensretning – alle, der mener noget andet end magthaverne – og giver udtryk for det – skal straffes. Det vil være demokratiets død.

 • Kontanthjælpsloftet, er klart grundlovsstridigt
  Jeg vil straks søge loven prøvet ved Højesteret

  For så vidt angår kontanthjælpsloftet, er dette også klart grundlovsstridigt. Der står i Grundlovens § 75, stk. 2: ”Den, der ikke selv kan ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen anden, er berettiget til hjælp af det offentlige, dog mod at underkaste sig de forpligtelser, som loven herom påbyder. ” Jeg vil straks søge loven prøvet ved Højesteret. Det siger alt om venstrefløjens deroute og mangel på virkelig interesse for samfundets svageste, at de ikke for længst har søgt loven prøvet ved Højesteret.


Dette er den korte version af mit program. Den længere og bredere kan du bl.a. læse i min bog ”Mordet på Demokratiet” - den vil senere blive lagt ud på hjemmesiden. www.mordetpaademokratiet.dk.

Se også programmerne med mig på www. dkdox.tv (søg på Carl Henrik). Se også de øvrige programmer på dkdox.tv!

I 2011 brugte det gennemsnitlige folketingsmedlem ca. 750.000 på sin valgkamp. Det bliver nok i 2019 tæt på en million. Selv om jeg vil føre en discount-kampagne, kan det ikke lade sig gøre at blive valgt, uden at bruge pænt store beløb på plakater, brochurer, reklame på de sociale medier etc.

Du kan dels støtte mig ved at købe min bog, ”Mordet på Demokratiet” (skrevet under pseudonym for at afværge et fogedforbud), ved at indbetale kr. 243 (inkl. porto) til mobile pay 52 70 50 77, dels ved at støtte mig direkte ved at melde dig ind i min støtteforening; kontingent kr. 100. På forhånd tak.

Bogen kan også købes i Naturpoteket, Teglgårdsstræde 6, 1452 Kbh. K., pris kr. 198,-

Kontakt: frihed@tuta.io (krypteret)


Videoer

Se Carl Henriks udsendelser på dkdox.dk